MTshops

Vennootschap onder firma

Zijlstraat 61, 2011TK Haarlem

BTW: NL853822463B01

KVK: 60237619

Producten kunnen niet zomaar worden afgehaald.

Op alle overeenkomsten waarbij MTshops als verkoper optreedt, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. De wederpartij van MTshops wordt aangeduid als de “Koper”.

2. Bestellingen

Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website of via de e-mail van MTshops: info@gemaskerd-bal.nl Bestellingen worden in behandeling genomen na betaling van de verschuldigde koopprijs en kosten en onder het voorbehoud dat de bestelde goederen voorradig zijn.

3. Bezorging

Bezorging vindt behoudens bijzondere omstandigheden plaatst binnen 5 werkdagen. Bij aflevering dient de Koper direct te controleren of de bezorgde goederen compleet zijn en of de afgeleverde goederen voldoen aan de bestelling.

4. BTW

De prijs van de bestelde producten is inclusief btw.

5. Betaling

Betaling vindt plaatst door middel van de bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van MTshops: NL59INGB0006416187.

Betaling kan ook plaats vinden door middel van de aangeboden betalingsmogelijkheden te vinden op de website. De transactiekosten daarvoor komen voor rekening van de MTshops.

6. Gebreken

Indien een besteld product, ondanks alle zorg die daaraan is besteed door MTshops., niet voldoet aan hetgeen de Koper daarvan mag verwachten, dient de Koper binnen 14 dagen na constatering van het gebrek MTshops op de hoogte te stellen en het product te retourneren. In dat geval zal MTshops naar haar keuze, een vervangend product toezenden, of de koopprijs retourneren. MTshops is niet gehouden enige schade te vergoeden. Kosten voor het retourneren van het product zijn voor de koper.

7. Herroepingsrecht

1. Indien de Koper een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (een consument), heeft hij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan MTshops bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan MTshops. retourneren. De kosten van terugzending komen voor rekening van de Koper. De koopprijs van de geretourneerde bestelling zal uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping worden terugbetaald.

3. Herroeping is niet mogelijk:

a. indien de bestelde producten door MTshops tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper;

b. indien de Koper niet zorgvuldig is omgegaan met de producten